CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁOKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét