CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

CÁC LM VÀ TU SĨ XUẤT THÂN TỪ GX

Lm. Giuse Trương Văn Hùng
Sinh ngày : 10/7/1967
Thụ phong LM : 24/5/2012
Tại : Nhà thờ Chính toà Phan Thiết
LM Giáo phận Phan Thiết


Linh Mục Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

 Sinh ngày 8 tháng 1 năm 1972 tại Phan Thiết

 Linh Mục ngày 20 tháng 5 năm 2006 tại Chicago, Hoa Kỳ.Lm FA Phạm Quảng Đại.
Sinh năm 1983 tại Phan Thiết ( Giáo họ Giuse Thị ).
Chủng sinh ĐCV Xuân Lộc từ năm 2008.
Thụ phong Linh mục : 17 / 6 / 2016
Tại : Nhà thờ Chính tòa Phan Thiết
Linh mục GP Phan Thiết


Nữ tu Suzanne Trang Nghi
Maria Nguyễn Thị Nghi
Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Sinh ngày : 15 - 7 - 1944 tại Phan Thiết
Tiên khấn : 6 - 7 - 1965
Vĩnh khấn : 2 - 7 - 1971
Ngân khánh khấn dòng : 2 - 7 - 1990
Tổng phụ trách Dòng hai nhiệm kỳ : 1988 - 1996
Hưu dưỡng : Năm 2011
Nữ tu Anna Maria Nguyễn Thị Châu
Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt
Sinh : 04 - 01 - 1951
Tại : Lạc Đạo - Phan Thiết
Tiên khấn : 27 - 5 - 1974
Vĩnh khấn : 02 - 7 - 1981
Ngân khánh khấn dòng : 27 - 5 - 1999


Nữ tu Maria Quỳnh Liên
Maria Trần Thị Xuân Lan
Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang

Sinh ngày : 27 - 12 - 1953 tại Phan Thiết
Tiên khấn : 1977
Vĩnh khấn : 1984
Ngân khánh khấn dòng : Năm 2002Matta Lê Thị Minh Tiên
Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang
Sinh ngày : 30 - 5 - 1987
Tiên khấn : 19 - 3 - 2012
Vĩnh khấn : 28 - 6 - 2018


2 nhận xét: