CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Lm Tân Tổng Đại DiệnVài nét về tiểu sử Cha Tân Tổng Đại Diện.

“Đối với tôi, sống chính là Đức Kitô…” (Pl 1, 21)

Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu sinh ngày 1/11/1949 tại Thanh Dạ, Quỳnh Lưu, Nghệ An.
- Năm 1962-1969: Học tại Tiểu chủng viện Sao Biển (Nha Trang)
- Năm 1969-1971: Học tại Chủng viện Chúa Chiên Lành (Đà Lạt)
- Năm 1971-1974: Học tại Đại chủng viện Xuân Bích (Huế)
- Năm 1974-1979: Giúp xứ Vinh Lưu
- Năm 1980-1990: Kế toán HTX Dệt mành xuất khẩu
- Ngày 15/8/1991: Hồng ân Linh mục do Đức cố Giám mục Nicolas Huỳnh Văn Nghi tấn phong
- Năm 1991-2001: Phó xứ giáo xứ Thanh Xuân
- Năm 2001-8/2002: Chánh xứ giáo xứ Cù Mi
- Năm 2002-2005: Du học tại Đại học Công giáo Paris
- Năm 2006-2008: Chánh xứ giáo xứ Chính Tòa
- Năm 2008-2013: Thư ký Tòa Giám mục GP Phan Thiết
- 18/11/2013 - 2017: Chánh xứ giáo xứ Vinh Tân.
- 1/4/2017: Tổng Đại Diện GP Phan Thiết

1 nhận xét: